Nechceme byť najlepší na trhu,
chceme byť najlepší pre Vás

Nechceme byť najlepší na trhu,
chceme byť najlepší pre Vás

Spoločnosť kosťova s.r.o. využíva dlhoročné skúsenosti svojich zamestnancov a spolupracovníkov a profiluje sa ako poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním najmä na poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

Ponúkame spektrum služieb v nasledovných oblastiach:

Projektové riadenie

zahŕňa manažment projektov podľa metodík PRINCE2, PCM, PMI, ITIL a iných. Ďalej obsahuje Monitoring a Finančné riadenie najmä projektov financovaných z fondov EÚ.

Poradenstvo

v oblasti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie zahŕňa viacero špecifických služieb:

  • výber vhodného programu na získanie prostriedkov fondov EÚ pre konkrétny zámer klienta,
  • príprava projektového návrhu,
  • spracovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP),
  • audit a ex-ante hodnotenie projektových zámerov, príp. Žiadostí o NFP,
  • prevencia chýb, evaluácia projektov,
  • zúčtovanie projektov.

Verejné obstarávanie

Poskytujeme konzultačné, poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti verejného obstarávania.

kosťova s.r.o.

Osloboditeľov 3
013 13 Rajecké Teplice

office@kostova.sk

kosťova s.r.o.
Sídlo: Osloboditeľov 3, 013 13 Rajecké Teplice,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 50411/L
Zastúpená: Anna Kostolná, konateľka
IČO: 44 476 850, IČ DPH: SK 2022 719369
Bank. spojenie: Fiobanka, a.s.
IBAN: SK96 8330 0000 0022 0039 2052