Nechceme byť najlepší na trhu,
chceme byť najlepší pre Vás

Nechceme byť najlepší na trhu,
chceme byť najlepší pre Vás

Spoločnosť kosťova s.r.o. využíva dlhoročné skúsenosti svojich zamestnancov a spolupracovníkov a profiluje sa ako poradenská a konzultačná spoločnosť so zameraním najmä na poradenstvo v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

Ponúkame spektrum služieb v nasledovných oblastiach:

Projektové riadenie

zahŕňa manažment projektov podľa metodík PRINCE2, PCM, PMI, ITIL a iných. Ďalej obsahuje Monitoring a Finančné riadenie najmä projektov financovaných z fondov EÚ.

Poradenstvo

v oblasti čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie zahŕňa viacero špecifických služieb:

  • výber vhodného programu na získanie prostriedkov fondov EÚ pre konkrétny zámer klienta,
  • príprava projektového návrhu,
  • spracovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP),
  • audit a ex-ante hodnotenie projektových zámerov, príp. Žiadostí o NFP,
  • prevencia chýb, evaluácia projektov,
  • zúčtovanie projektov.

Verejné obstarávanie

Poskytujeme konzultačné, poradenské a sprostredkovateľské služby v oblasti verejného obstarávania.

Výzva

V rámci predkladanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok vyhlasujeme výzvu na predkladanie ponúk na Fotovoltický systém so záložnou batériou s inštalovaným výkonom min. 10,5 kWe.

Fotovoltický systém so záložnou batériou musí obsahovať:

– Maximálny počet fotovoltických panelov: 24 ks (viac neumožňujú priestorové možnosti umiestnenia (strechy),

– Regulátor a menič,

– Elektromer,

– Podporné konštrukcie, montážny materiál, fotovoltické káble s príslušenstvom, elektromateriál.

Fotovoltické panely budú umiestnené na streche dvojpodlažného objektu (2 podlažia + podkrovie), ktorá je čiastočne šikmá a čiastočne plochá. 8 panelov bude umiestnených na šikmej časti strechy s krytinou z falcovaného plechu, 6 panelov bude umiestnených na plochej časti strechy na podpornej konštrukcii a 10 panelov bude umiestnených na podpornej konštrukcii zavesenej na oceľovom zábradlí. Prílohou Výzvy je pôdorys strechy a fotodokumentácia.

Dodanie systému zahŕňa samotnú dodávku, inštaláciu, uvedenie systému do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky fotovoltika.pdf

Príloha 1 Cenová ponuka, CV.docx

Príloha 2 Návrh zmluvy o dielo.doc

Príloha 3 CV konflikt záujmov.docx

Príloha 4 Strecha pôdorys fotovoltika.pdf

Príloha 5 Strecha fotodokumentácia fotovoltika.pdf

kosťova s.r.o.

Osloboditeľov 3
013 13 Rajecké Teplice

office@kostova.sk

kosťova s.r.o.
Sídlo: Osloboditeľov 3, 013 13 Rajecké Teplice,
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 50411/L
Zastúpená: Anna Kostolná, konateľka
IČO: 44 476 850, IČ DPH: SK 2022 719369
Bank. spojenie: Fiobanka, a.s.
IBAN: SK96 8330 0000 0022 0039 2052